Norwegian English dictionary

Norwegian


English
Å

å åpne - to open å betale - to pay soon å betale med kontanter - to pay in cash å betale med kort - to pay by credit card å bety - to mean å blåse - to blow å bli med - to join å bo - to live å bo - bor - to live å bokse - to box å burde bør - should/ I should, you should, and so on å danse - to dance å dra på jobb - to go to work å dra til sykehuset - go to the hospital å drikke - to drink å dusje - to shower å dømme - to decide, to condemn, to convict å elske - to love å få - to get å få førerkort - pass a driver’s licence å feire fester - to celebrate holidays å finne - to find å fortsette - continue å fryse - to freeze å gå - to go å gå en tur - to go for a walk å gå på besøk - to go to visit someone å gå på kafé - to go to a café å gå på tur - to go hiking/walking å gå på tur med ski - go skiing, to go skiing å gå til fots - to go on foot å gi blomster i gave - to present flowers å gjøre - to act, to do å gjøre - gjør - to do å ha - to have å ha - har - to have å ha lyst til - to want å haike - hitchhike å handle - to do shopping å henge - to hang å hilse - to greet å hilse på - to say hello å holde - to hold å huske - to remember å høre - to listen å høre på musikk - to listen to the music å høre på radio - to listen to the radio å jobbe - to work å kaste - to throw å kjøpe - to buy å kjøre - to drive/to go å knuse et egg - to break an egg å komme i tide - to come on time å komme på besøk - to come to visit someone å kunne - to be able å kunne kan - to be able/ i am able/ you are able... å lage mat - to make food å legge - to lay å leke - to play å lese - to read å lese - leser - to read å lese aviser - to read papers å lese aviser - to read papers å leve - to live å ligge på stranda - to lie on the beach å lukke - to close å lukte - to smell å løpe - to run å male - to paint å male påskeegg - to dye Easter eggs å måtte må - must / have to å overstige hastigheten - speeding å pusse tenner - to brush teeth å regne - to rain å reparere - to repair å ringe etter en drosje - to call a taxi å ro - to row å se på TV - to watch TV å se ut av vinduet - to look through a window å selge - to sell, to do selling å sende - to send å sende et brev - to send a letter å sende et postkort - to send a postcard å sende i posten - to send by mail å sende med posten - to send by mail å sette seg - to sit down, a reflexive verb å si - sier - to say å skinne - to shine å skrive - to write å skrive pent - to write beautifully å skulle skal - a subsidiary verb in making the future tense in Norwegian å snakke - to talk å snakke - snakker - to talk å sove - to sleep å spise - to eat å spise frokost - to have breakfast å spørre - to ask å spørre - spør - to ask å spørre på norsk - ask a question in Norwegian å stå opp - to wake up å stanse - to stop å steike - to fry å steke - to fry å studere norsk - to learn the Norwegian language å svømme - to swim å sykle - to ride a bicycle å ta eksamen - to take an examination å ta oppvasken - to wash dishes å våkne - to wake up å vente - to wait å ville vil - to want/ i want/ you want... å vise fram et engelsk pass - to show the English passport å vite - to know å være - to be å være - er - to be å være ferdig med noe - to finish something å være glad for - to be happy about something å være helt ferdig med - to finish doing something totally å være interessert i - to be interested in something å være sikker - to be sure

A

adjø - bye bye agurker - cucumbers akk - gosh! aldri - never altså - so ananaser - pineapples annen - other April - April år - years arbeidstimer - working hours arm - arm årstider - the seasons at - that, in order to åtte - eight atten - eighteen åtti - eighty åttitre - 83 au - ouch! August - August

B

bananer - bananas bare - only bare hyggelig - just nice barnet - that/this child barnet ditt - your child barnet mitt - my child barnet sitt - own child barnet vårt - our child barnet vårt - our child basketball - basketball bestemt form - definite form billig - cheap blå - blue boka di - your book boka mi - my book boka si - own book boka vår - our book bokmål - one of two official written forms in the Norwegian language bonner - beans bra - good breiflabb - angler brokkoli - broccoli (plural) broren - this brother broren din - your brother broren min - my brother broren sin - own brother broren vår - our brother brun - brown brødrene dine - your brothers brødrene mine - my brothers brødrene sine - own brothers brødrene våre - our brothers bukser - trousers (plural) by - pale

D

da - whereas dagen - that/this day dagene - those days danset - danced dårlig - bad, poor, worthless dattera - that/this daughter dattera til - someone’s daughter de - they deg - you deilig - kind, handsome, beautiful, charming dem - them den er fem - five o’clock. dere - you dere er flinke - you are good dere er flinke - you are good/clever dere står opp klokka seks - you get up at six o'clock Desember - December det - it det blåser - it's windy det er et stygt vær - the weather is bad det er ikke noe interessant på TV - there’s nothing interesting on TV det er kaldt - cold / it's cold det er noen i huset - someone is at home det er varmt - it's warm det gar bra, takk - it is OK, thanks det lyner - there is lightning det norske alfabetet - the Norwegian alphabet det regner - it is raining det regner og det blåser - it is raining and it is windy det snør - it is snowing det tordner - it is thundering det øsregner - it is raining cats and dogs dette mener du ikke - you surely do not mean that/or/you really do not think so. ding-dong - tick-tock dro på jobb - went to work du - you du skal ikke reise nå - you will not go now du tar helt feil - you are very wrong! du tenker bare på deg selv - you only think of yourself! dum - stupid dusjet - showered dyr - expensive dømte - decided, condemned, convicted

E

egentlig - really egg - eggs ei datter - daughter ei dør - a door ei en arbeidsuke - the working week ei en badestrand - beach ei en bagasjeoppbevaring - luggage storage room ei en boksing - boxing ei en bukse - trousers ei en bønne - a bean ei en drosje - taksi ei en ferge - ferry ei en fiskestang - a fishing rod ei en gave - a present ei en gjedde - a pike ei en hånd - a hand ei en hodepine - headache ei en kassadame - a female cashier ei en klokke - clock ei en kroppsøving - physical education ei en kusine - cousin (female) ei en lomme - pocket ei en lue - a hat ei en politikvinne - policewoman ei en postkasse - mailbox ei en pære - a pear ei en pølse - sausage ei en reise - travel ei en reisegodskvittering - luggage ticket ei en seng - bed ei en sjokoladeplate - chocolate bar ei en skjorte - shirt ei en sol - sun ei en søster - sister ei en tå - a toe ei en tann - a tooth ei en tante - aunt ei en uke - week ei hånd - a hand ei jente - a girl ei kokke - a female cook ei kone - wife ei lampe - lamp ei lampe - lamp ei or en saft - juice with sugar ektemannen - this husband elg - elk eller - or elleve - eleven Emas sykkel - Ema’s bike en agurk - a cucumber en ål - an eel en ambulanse - ambulance (vehicle) en ananas - a pineapple en ankomst - arrival en arm - an arm (from the hand to the shoulder) en avgang - departure en avis - a newspaper en bagasje - luggage en ball - a ball en banan - banana en barnehage - a kindergarten en båt - ship en bensinstasjon - gas station en bil - a car en bilreise - travel by car en blodundersøkelse - a blood test en blomst - flower en blomsterbukett - a bouquet of flowers en bonde - a farmer en bot - fine en brokkoli - broccoli en bror - brother en brud - bride en brudgom - groom en brus - a soda en bunad - national costume en bursdag - birthday en butikk - a store en dag - a day en daglig leder - a director en dagligvarebutikk - a grocery store en dåp - christening

É

én éi et - one en ei natt - a night en ekspeditør - a travel agency employee en ektemann - husband (spouse) en elektriker - a electrician en fart - speed en fergereise - travel by ferry en fest - celebration day en fetter - cousin (male) en finger - a finger en flyplass - airport en flypost - air mail en flyreise - travel by plane en fot - a foot en fotballspiller - football player en frokost - breakfast en frukt - a fruit en fødselsdag - birthday en genser - a sweater en gjest - a guest en grønnsak - a vegetable en gulrot - a carrot en gutt - a boy en haiking - hitchhiking en håndbagasje - hand luggage en hellefisk - a halibut en hodekål - a head of cabbage en hvitløk - a garlic en hvitvin - a white wine en høst - autumn en høytid - holidays / a festival en ingeniør - a engineer en jobb - a job en jurist - a lawyer en jus - a juice en kaffe - a coffee en kål - a cabbage en kasserer - a male cashier en kino - cinema en kiosk - kiosk en kiwi - a kiwi en kjole - a dress en kokk - a cook en kortviser - hour hand of the clock en krok - a fishhook, a hook en kropp - a body en kroppsøvingslærer - a teacher of physical en kveite - a halibut en kveld - an evening en kveldsmat - supper en lake - a burbot en laks - a salmon en langviser - minute hand of the clock en lege - a doctor en legg - a leg (calf) en lufthavn - airport en luftpost - air mail en lunsj - lunch en lytteøvelse - listening task en lærer - a teacher en løk - an onion en løping - running en mage - a stomach en makrell - a mackerel en mamma - mother en måned - month en mango - a mango en mann - husband (spouse) en melk - a milk en middag - dinner (meal) en morgen - a morning en mottaker - recipient en muskel - a muscle en nasjonalrett - national dish en onkel - uncle en or ett tusen - thousand en ost - cheese en paprika - paprika en passasjerskip-reise - travel by ship en politimann - policeman en port - airport gate en post - a post en postboks - subscriber’s mailbox en postmann - a postman en potet - a potato en prosjektleder - a project manager en rabatt - discount en regnskapsfører - an accountant en rengjøringsarbeider - a cleaner en rett - meal en roing - rowing en rødvin - a red wine en salat - salat en sender - sender en sitron - a lemon en sjåfør - a driver en sjokolade - chocolate en sko - a shoe en skole - a school en skulder - a shoulder en sommer - summer en sport - sport en strømming - a Baltic herring en strømpe - tights en student - a student en sveiser - a welder en sykebil - ambulance (vehicle) en sykepleier - a nurse en sønn - son en T-skjorte - T-shirt en taxi - taksi en telefonsamtale - conversation on the phone en time - hour (time unit) en tomat - a tomato en torsk - a cod en tur - travel en vår - spring en venn - a friend en vinter - winter en øl - a beer en øre - (masculine gender) money enda selv om - though engelsk - English entall - the singular form epler - apples er - I am er dere klare - are you ready? er det dyrt - Is it expensive? er du trøtt - are you tired? et barn - a child et bein - a leg (from the hip to the foot) et ben - a leg (from the hip to the foot) et brev - a letter et brudepar - bride and groom et bryllup - wedding et bryst - chest et brød - bread et dåpsvitne - godparents et egg - egg et eple - an apple et fjell - a mountain et flagg - a flag et fly - plane et frimerke - post stamp et førerkort - driver’s licence et gyldig førerkort - valid driver’s licence et hjørne - a corner et hovedpostkontor - central post office et hus - a house et kalkunkjøtt - turkey meat et kjøtt - meat et klesplagg - clothing et klistremerke - a sticker et kne - a knee et kunstløp - figure skating et kurs - a course et kyllingkjøtt - chicken meat et lys - light et minutt - minute et oksekjøtt - beef et par sko - a pair of shoes et påskeegg - easter egg et pass - passport et passasjerskip - passenger ship et pent sted - a beautiful place et politi - police et postkontor - a post et reisebyrå - the travel agency et skip - ship et skjørt - a skirt et smørbrød - a sandwich et spørsmål - a question et stevne - celebration day et storfekjøtt - beef et svinekjøtt - pork et sykehus - hospital et syltetøy - jam et tall - a number et teater - the theater et tog - a train et tøy - clothing et ur - clock et vann - a water et vær - the weather et yrke - profession et øre - (neuter gender) an ear et øye - an eye ett års sykepleiekurs - one-year nursing course

F

falsk - false falskt - false fant - found far - father fars bok - Father’s book Farsdag - Father’s Day farvel - farewell Februar - February fem - five fem minutters pause - five minutes’ pause femten - fifteen femti - fifty femtisju - 57 femtisyv - 57 fersk - fresh fetteren - this/that cousin (male) fin - gentle, kind, good, right fingrer - fingers fint - fine fire - four fire ukers ferie - four-week vacation fiskekort - a fisherman’s card fjorten - fourteen flaska - that / this bottle flertall - the plural form flink - clever, smart for - because foran - in front foran inngangen - in front of the entrance foran PC–en - in front of the computer foran vinduet - against the window fordi - for fornøyd - happy, satisfied, pleased forresten - by the way fort - fast fotball - football fransk - French fredag - Friday fri - free frimerker - post stamps frisk - fresh frukter - fruits fy - boo, what a shame fy, så lat du er - wew, what a sloth! fysj - pew færre - less førti - fourty førtifire - 44 føtter - foots

G

gå på posten - go to the post office gå på postkontoret - go to the post office gammel - old går - he/she goes går det bra - is it good gensere - sweaters gift - married gikk på kafé - went to cafe gjennom - through gjennom mange år - through many years gjennom vinduet - through the window gjentakelse er studienes mor - repeating is the mother of the studies gjøre - to do glad - happy glemme - to forget god - good, tasty god dag - good day god kveld - good evening god morgen - good morning god natt - good night godt - good gosh - gosh grå - grey gratis - free GRUNNTALL - quantitative numbers grønn - green grønn te - green tea grønnsaker - vegetables gudskjelov - thank God gul - yellow gulrøtter - carrots

H

ha det - good bye ha det bra - goodbye halv tre - half past two ham - him han - he han kommer ikke nå - he is not coming now hånd - hand hankjønn - male Har dere frimerker - Do you have post stamps? har du det bra - are you ok har du noe melk - do you have any milk? har du noen idé - do you have any ideas? har Lise noe sted å bo - does Lisa have any place to live? har lyst til - I want hei, halo - hi, hello helt - completely, fully hender - hands henne - her her - here hete - to be called hilsen - greeting hjem - home hjemme - at home hjemmelekser - homework hodekåler - heads of cabbages hold kjefta - shut up! hun - she hun kjører bil - she drives a car hun skal reise nå - she should go now hundre - hundred hundre og seks - 106 hundre og syttien - 171 hunkjønn - female hurra - hurray! hus - house huset - that/this house hva - what hva er det - What is it? hva er ditt yrke - what is your profession? hva heter du - what is your name hva koster - how much does it cost? Hva skal du gjøre nå - What will you do now? hva skal du kjøpe - What will you buy? hvem - who hvem er det - Who is it? hvilke - which hvilken - which hvilket - which hvis - if hvit - white hvitløker - garlic hvor - where hvor gammel - how old hvor lang - how long hvor lang tid - how much time hvor lenge - how long hvor mange - how many hvor mye - how much? Hvor mye blir det - How much does it cost? Hvor mye koster et postkort - How much is a postcard? hvor ofte - how often? hvordan - how hvordan er været - what's the weather like? hvordan gar det - how is it going Hvordan har du det - How you are doing? hvordan står det til - how are you hvorfor - why hyggelig - nice hyggelig å hilse på deg - nice to meet you hønsekjøtt - chicken hør nå her - now listen to me! høre norske sanger - listen to Norwegian songs høre på norsk radio - listen to Norwegian radio hørte på musikk - listened to music

I

i dag - today i dag er dere veldig flinke - today you are very good i dag er det pent vær - the weather is great / nice today i dag skal jeg kjøpe mat - today I will buy food i dag skinner sola - today the sun is shining i dag tidlig - this morning or early today i forgårs - day before yesterday i går - yesterday i går kveld - yesterday evening i kiosken - to a kiosk i like måte - me too i lommen - in the pocket i morgen - tomorrow i morgen kveld - tomorrow evening i morgen tidlig - tomorrow morning i overmorgen - day after tomorrow i skapet - in the cabinet i skogen - in the forest i tide - on time ikke - not ikke sa verst - not so bad interjeksjon - interjection intetkjønn - neuter

J

ja - yes Jans eple - Jan’s apple Januar - January jeg - I jeg du han hun det - i you he she it jeg elsker - I love jeg elsket - I loved jeg er - I am jeg er ikke enig med deg - I disagree with you. jeg er imponert - I’m amazed! jeg er kvalm - I feel sick. jeg er sjalu - I'm jealous... jeg er trøtt - I'm tired jeg er uening med deg - I disagree with you. jeg går - I go / I walk jeg gikk - I went jeg gjorde - I did jeg gjør - I do jeg har dessverre ikke noen sykkel - unfortunately, I do not have any bike. jeg heter ... - my name is ... Jeg heter Jan - My name is Jan jeg holder - I hold jeg holdt - I held jeg kan hjelpe - I can help jeg kan snakke norsk - I can speak Norwegian jeg kjører - I drive/I go jeg kjørte - I drove/ I went jeg la - I laid jeg lagde mat - I cooked/ I made food jeg lager mat - I cook/ I make food jeg laget mat - I cooked/ I made food jeg legger - I lay jeg må tenke litt - I must / I have to think a little jeg selger - I sell jeg ser ikke noe eple på bordet - I see no apple on the table. jeg sier - I say jeg skal hjelpe - I will help jeg skal kjøpe mat - i will buy food jeg skal trene litt - I will practice a little jeg solgte - I sold jeg spiser - I eat jeg spiste - I ate jeg var - I was jeg vil ha - I want to have Jens` båt - Jens’s boat Jens`s brud - Jens’s bride jenta - that/this girl jenter spiser epler - girls eat apples jo - in any case, as we know jobbet - worked Jonsok - Dew or Midsummer Day Jul - Christmas Julefeiring - Christmas celebration Julekveld - Christmas evening Julenissen - Santa Claus Juli - July Juni - June

K

kald - cold kåler - cabbages kan du norsk - do you speak Norwegian? Kan du snakke høyt - Can you speak loud? kan du stave det - can you spell it Kan jeg lese bøker - Can I read books? kan noen høre meg - does anyone hear me? kanskje - maybe kastet - threw Katrine ser noen jenter - Katrine sees some girls. kino - cinema kiwier - kiwis kjempebra - wonderful kjole - a dress kjoler - dresses kjære - dear, loved kjøpe - to buy Kjøper Jan ikke et postkort - Isn’t Jan buying a postcard? kjøre - to drive klokka er fem - it is five o’clock klær - clothes knær - knees Kommer han ikke nå - Isn’t he coming now? kona - this wife Kongeriket Norge - Norwegian kingdom koselig - cozy krumkake - a waffle baked in a waffle-iron kryss - crossing krøllete hår - curly hair kusina - this cousin (female) kusinen - this cousin (female) kvart over - 15 minutes after some hour kvart på tre - a quarter to three kysse - to kiss kyst - coast

L

la oss begynne - let's begin langsom - long langsomt - slowly lenge - long lese - to read leste aviser - read papers lett - easy levde - lived like - like Liker du ikke epler - Don’t you like apples? likevel - however, still litauisk - Lithuanian liten - little liten av vekst - short stature litt - a little luer - hats lykke til - good luck lyst hår - blond hair lyst til å - to want to do something lytt og gjenta - listen and repeat lær nye ord - learn new words lærer - teacher løker - onions lørdag - Saturday

M

Må du ikke kjøre sakte - Mustn’t you drive slow? Mai - May mammaen - that mother mandag - Monday måneden - that/this month månedene - those months måneder - months mange fiskestenger - many fishing rods mange grønnsaker - many vegetables mange teatre - many theaters mangoer - mangoes mannen - this husband Mars - March marulk - angler Max` familie - Max’s family meg - me men - but mjau - meow! moden - ripe (singular) moderne - modern modne - ripe (plural) mora mi - my mom moren min spiser epler - my mom eats apples Morsdag - Mother’s day mot - near, against, towards mot døren - near/towards the door mot mobbing - against bullying munn - mouth muskler - muscles mye - a lot mørk - dark

N

- now nå kommer hun ikke - she is not coming now nå slutter du - stop it right now! når - when nei, slett ikke - no way neste - next netter - nights ni - nine nitten - nineteen nitti - ninety nittifem - 95 noe - a little/something/nothing noe er bedre enn ingenting - something is better than nothing noen - someone/anyone noen av bilene er gamle - some of the cars are old. nord - North Norge - Norway Norges nasjonalsang - the national anthem of Norway norsk krone - Norwegian krone norsk lærer - Norwegian teacher norsk øre - Norwegian cents November - November ny - new nye ord på norsk - new Norwegian words Nyttår - New Year Nyttårsdag - New Year

O

ofte - often og - and og hvordan går det med deg - and how are you og hvordan har du det - and how are you ogsa - also, and Oktober - October om - or, if om lag - around, approximately onkelen - this/that uncle onsdag - Wednesday oppbevaring - luggage storage room ordstilling - the word order oss - to us, us over - over over - means ‘after’ when talking about hours over bordet - over the table over huset - over the house over vannet - over the water

P

- means ‘to’ when talking about hours på bensinstasjoner - in gas stations på bordet - on the table på deg - with you på fjellet - to the mountains på gjensyn - goodbye på kiosker - in kiosks på skapet - on the cabinet på sykehuset - in a hospital på tide - time, it is time på vannet - on the water pålegg - the Norwegians use this word to call anything they can put on a sandwich pang - bang! paprikaer - paprikas Påske - Easter pen - nice penger - money pent - nicely pent - beautifully polsk - Polish poteter - potatoes preposisjoner - prepositions pronomen - a pronoun prosit - bless you pusset tenner - brushed teeth pærer - pears

R

rask - fast reise gjennom Sverige - travel through Sweden reise til - to travel to reisegods - luggage reparere - to repair rodde - rowed rom - room rosa - rose rundt - around, over rundt bordet - around the table rundt jorden - around the Earth rundt solen - around the Sun russisk - Russian rød - red rødt - in red or ‘red’ with a neuter noun røkt ål - smoked eel

S

så på TV - watched TV sammen - together Sankthans - Dew or Midsummer Day sant - right, true se på norsk TV - watch Norwegian TV shows seks - six seksten - sixteen seksti - sixty sekstini - 69 September - September setningsadverbial - the sentence circumstance siden - since then sikkert - for sure, with no doubt sint - angry sitroner - lemons sjalu - jealous sjelden - rarely sju - seven sjødjevel - angler skal du gjøre noe hyggelig i sommer - are you going to do something fun in summer? skjorter - shirts skjørt - skirts sko - shoes skrev - wrote skuffet - disappointed skuldrer - shoulders slappe av - to relax slik - this, this way slik at så at - such that sliten - tired slutte - to finish, to give up, to stop doing something snakker - speak snart - soon snill - kind, gentle, kind-hearted snø - snow sola skinner - sun is shining som - which sommer - summer Spiser vi ikke middag - Don’t we eat dinner? spiste frokost - ate breakfast spiste frokost - to have breakfast spørre - to ask spørreord - interrogative words stakkars - poor stanser - stops står det bra til - is everything going well? sterke verb - strong verbs stikkord - keywords sto opp - woke up stor - big strømper - tights (plural) studerte norsk - studied Norwegian stygg - disgusting substantiv - the noun sulten - hungry sunt - healthy sur - grumpy/sour svake verb - weak verbs svart - black svart hår - black hair svart te - black tea sykler fort - bicycling fast sytten - seventeen sytti - seventy syttiåtte - 78 søndag - Sunday sønnen - this son sør - South søstera - this/that sister søsteren - this sister

T

T-skjorter - T-shirts ta det litt med ro, da - calm down! ta en drosje - to go by taxi tåke - a mist takk - thanks takk for hjelpen - thanks for the help takk skal du ha - thanks to you takk, bare bra - very good, thanks takk, veldig bra - Thanks, I'm fine. tanta - this aunt tanten - this/that aunt tenner - teeth ti - ten ti minutters TV-program - ten-minute TV show ti over - 10 minutes after ti på - 10 minutes to tidlig - early til bords - at the table til fjells - to the mountains tilbake - back ting - thing tirsdag - Tuesday tjue - twenty tjue tyve - twenty tjueåtte - 28 tjueen - 21 tjuefem - 25 tjuefire - 24 tjueni - 29 tjueseks - 26 tjuesju - 27 tjuesyv - 27 tjueto - 22 tjuetre - 23 to - two to hundre og en - 201 to hundre og nittisju - 197 to ukers ferie - two-week vacation tolv - twelve tomater - tomatoes torsdag - Thursday tre - tre tre hundre og førtifem - 345 tretten - thirteen tretti - thirty trettifire - 34 trøtt - tired tung - difficult/heavy tur - tour tusen takk - thank you very much tykk - thick tynn - thin tysk - German, Germanic, German language (this word has many meanings) tær - toes tøy - clothes

U

ubestemt form - indefinite form ukedager - weekday under - under / during under bordet - under the table under fødselen - during the labour under krigen - during the war under stolen - under the chair unnskyld - sorry unnskyld meg - forgive me, sorry utenfor - outside utrolig - unbelievably

V

vakker - handsome, beautiful vanskelig - hard, tough varm - warm ved siden av - next to, beside ved siden av huset - beside, next to the house ved siden av skrivebordet - next to the desk ved ved siden av - beside, next to ved vinduet - beside the window veldig bra - very good veldig fort - very fast veldig sulten - very hungry veldig viktig - very important verre - worse vest - West vi - we vi dere de - we you they vi drikker melk - we drink milk vi høres - goodbye vi møtes - goodbye vi sees - goodbye vi sees vi høres vi møtes på gjensyn - goodbye vi skal telle - we will count vi skal telle sammen - we will count together videre - further voff - woof!

Y

yttertøy - outerwear

Æ

ærlig talt - Frankly saying! Or – Honestly! æsj - 'pooh' – most often to express disgust

Ø

ølbrød - beer soup øst - East øyne - eyes