Norwegian English translation

Dictionary

  i går - yesterday


yesterday