Norwegian English translation

Dictionary

  en sko - a shoe


a shoe