Norwegian English translation

Dictionary

  adjø - bye bye


bye bye