Norwegian English translation

Dictionary

  hun - she


she