Norwegian English translation

Dictionary

  han - he


he