Norwegian English translation

Dictionary

  sytti - seventy


seventy